การบริการของเรา

บริษัท มัลติ สมาร์ท แมเนจเม้นท์ จำกัด และ สถาบันฝึกอบรม มัลติ สมาร์ท
บริการรับจ้างจัดประชุม จัดสัมมนา จัดฝึกอบรม จัดทอล์คโชว์ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร อันประกอบด้วยขอบข่ายเนื้อหาของหลักสูตรที่หลากหลาย เช่น

  • หมวด การพูด การสื่อสาร
  • หมวด การบริหาร การจัดการ
  • หมวด การพัฒนาประสิทธิภาพ
  • หมวดการตลาด การขาย การบริการ